Privacy en gebruiksvoorwaarden

Doel van de website

De website (www.academie-ieper.be) is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van dé Academie Ieper.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor één persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridische advies of als een equivalent daarvan beschouwen.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen beschouwd worden. Enkel de officiële tekst op papier geldt als authentieke tekst. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst op papier, heeft deze laatste steeds voorrang.

De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door dé Academie aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van onze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Dé Academie besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. De informatie is uitsluitend afkomstig van dé Academie zelf.

Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan dé Academie niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal dé Academie de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de webmaster (e-mail: nele.moerman@ieper.be).

Dé Academie spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Dé Academie kan echter niet garanderen dat de website www.academie-ieper.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Dé Academie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

 

Externe websites

Dé Academie plaatst ook links naar externe websites online wanneer deze van nut zijn voor de leerlingen. Dé Academie behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Websites komen enkel in aanmerking wanneer deze voldoen aan de linkpolicy van dé Academie en de heersende etiquette.

Aangezien dé Academie over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De link naar andere sites die de website van dé Academie bevat, houdt geen enkele bekrachtiging in van de bewuste site of van de inhoud ervan. Dé Academie aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent, correct of in strijd met de wetgeving is behoudt dé Academie zich het recht de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen. U mag steeds problemen met links melden aan de webmaster.

 

De verzameling van persoonsgegevens & privacy

Dé Academie hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd (online enquêtes, opsturen van documenten, inschrijven voor online of offline publicaties, bij reactie- of vragenformulieren).

De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan dé Academie houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei 2018 van toepassing is.

Dé Academie geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de webmaster.
  • Dé Academie treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Dé Academie verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Principes digitale strategie

De principes die de basis vormen van de stedelijke digitale strategie, past dé Academie ook toe in haar privacybeleid:

  • de gebruiker staat centraal: jou, als gebruiker, blijft eigenaar van uw gegevens. Wil je niet dat dé Academie jouw gegevens gebruikt of informatie koppelt, dan kan je dat altijd aangeven. Als je wil genieten van bepaalde dienstverlening is het echter onvermijdelijk dat dé Academie gegevens opvraagt. De nodige gegevens worden dan in het kader van een betere dienstverlening gebruikt; uiteraard mits naleving van de wettelijke normen ter zake.
  • digitaal is transparant: dé Academie gebruikt jouw gegevens in alle openheid en geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG heb je een recht van mededeling of verbetering van jouw gegevens. Je kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via privacy@ieper.be. Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de privacycommissie indien je van mening bent dat jouw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

Vanzelfsprekend neemt dé Academie alle nodige voorzorgen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dé Academie deelt of bezorgt jouw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Gebruik & reproductie

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website www.academie-ieper.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden aangewend worden. Indien u informatie (teksten, beelden, geluid…) beschikbaar op www.academie-ieper.be wenst te reproduceren, te distribueren of op enige andere manier ter beschikking wil stellen, dient u eerst een vraag te richten aan dé Academie Ieper.

Dé Academie Ieper behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan dé Academie overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Dé Academie wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Dé Academie Ieper mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U stemt ermee in dat dé Academie de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de reacties, kan aanwenden voor welk doel ook.

 

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn bevoegd.

 

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.